Home
Hrvatski  English

Porezi

Porez na promet nekretnina u Hrvatskoj

Sukladno Zakonu o porezu na dodatnu vrijednost pri kupnji novoizgrađenih nekretnina posebno se oporezuje građevinsko zemljište po stopi od 5%, dok se na građevinsku vrijednost objekta plaća porez na dodanu vrijednost u visini od 25% proizvodne cijene nekretnine.

Porez na promet nekretnina, starijih od 2005. godine, oporezuje po jedinstvenoj poreznoj stopi od 5% od ukupne ugovorene kupoprodajne cijene nekretnine, bez obzira o kakvoj se nekretnini i kojoj vrsti transakcije radi.

  • Porez na promet pri kupoprodaji zemljišta iznosi 5%.
  • Kod zamjene nekretnina svaki vlasnik plaća po 5% na svoju nekretninu.
  • Porez na promet nekretnina snosi uvijek u cijelosti kupac.

Porez za prodavatelja kad prodaje nekretninu

Prodavatelj nekretnine podliježe plaćanju poreza na dohodak jedino u situaciji kada kupljenu nekretninu prodaje prije isteka roka od tri godine od kupovine i to po cijeni višoj od cijene po kojoj je istu kupio. Tada je dužan na razliku između kupovne i prodajne cijene nekretnine platiti porez u visini od 35% uvećan za prirez koji je različit, ovisno u kojem dijelu Republike Hrvatske porezni obveznik stanuje ili ima sjedište.

Porez na najam nekretnina

U slučajevima kada pravna osoba iznajmljuje nekretninu pravnoj ili fizičkoj osobi plaća se PDV (25%), a na kraju godine plaća se porez na dobit u visini 20% ukupno ostvarene dobiti.

Kad fizička osoba iznajmljuje nekretninu porezna osnovica se izračuna tako da od iznosa najamnine odbijemo paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća, po stopi od 35% plus prirez.

Rok za plaćanje porez na promet nekretnina

Kupac je dužan nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora, prijaviti kupovinu nadležnoj poreznoj upravi u roku od 30 dana računajući od dana sklapanja ugovora. Kupac je također dužan u roku od 15 dana od dana ispostave rješenja iz nadležne Porezne uprave platiti porez, a ako ga u tom roku ne plati, Porezna uprava zaračunava kamate za svaki dan prekoračenja roka.

Sva prava pridržana © DIMOD | 2007

Design & Development